d1
Agnieszka Słowik

Od ukończenia studiów medycznych w Akademii Medycznej w Krakowie pracuję w Klinice Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po obronie pracy doktorskiej na temat reakcji stresowej w ostrym okresie udaru mózgu i uzyskaniu II stopnia specjalizacji z neurologii, od 1998 roku, pełnię funkcję ordynatora Oddziału Udarowego Kliniki. Czas dzielę między działalność kliniczną, dydaktyczną i naukową.
Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest udar mózgu i choroby zwyrodnieniowe mózgu.

W połowie lat 90-tych założyłam i nadal prowadzę Udarową Bazę Danych, która gromadzi, do celów naukowych, wystandaryzowane informacje dotyczące danych demograficznych, czynników ryzyka udaru, stanu klinicznego, wczesnych i późnych powikłań oraz rocznej prognozy w zakresie jakości życia po udarze i śmiertelności. Obecnie w bazie danych zarejestrowane jest ponad 3.000 pacjentów. Informacje zawarte w bazie danych stanowią podstawę prowadzonych w Klinice Neurologii badań naukowych dotyczących aspektów klinicznych udaru mózgu.

Od 1999 roku moje zainteresowanie skupiło się na genetyce udaru mózgu, co jest przedmiotem mojej pracy habilitacyjnej. W 2001 roku stworzyłam Laboratorium Biologii Molekularnej przy Klinice Neurologii CM UJ. Aktualnie laboratorium prowadzi samodzielne badania genetyczne z zakresu udaru mózgu, stwardnienia bocznego zanikowego i choroby Alzheimera. Jego utrzymanie i wyposażenie finansowane jest z uzyskanych grantów KBN oraz licznych badań statutowych i własnych.

Trzykrotnie odbyłam kilkumiesięczne staże z zakresu neurologii klinicznej i genetyki na Uniwersytecie Rochester w USA. Jestem współautorem kilku grantów z zakresu udaru mózgu i chorób zwyrodnieniowych mózgu finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Mój dorobek naukowy liczy 86 pozycji. Od początku pracy w Klinice Neurologii prowadzę Koło Naukowe przy Oddziale Udarowym. Stąd rekrutuje się większość moich obecnych współpracowników.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Neurological Society i American Academy of Neurology. Jestem recenzentem dla wielu różnych czasopism międzynarodowych, w tym Stroke i Neurology. Trzykrotnie byłam laureatką nagród naukowych. W 2005 roku – Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji i Sportu oraz Nagrody im. Józefa Babińskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, a w 2006 roku – Nagrody Zespołowej Ministra Edukacji i Nauki.

Sukcesu w nauce nie osiąga się w pojedynkę. Jest efektem wieloletniej, żmudnej pracy zespołu ludzi. Dlatego z wielką przyjemnością pozwalam sobie wymienić osoby z którymi najbliżej współpracuję i które w dużej mierze są współautorami mojego sukcesu: prof. Andrzej Szczudlik, dr Anna Borratyńska, dr Tomasz Dziedzic, dr Aleksandra Mrowiec, dr Joanna Pera, dr Barbara Tomik, dr Wojciech Turaj i dr Denise Figlewicz.


Powrót